Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

De “Verkoper” van de artikelen in deze webshop is:
KATHOLIEK ONDERWIJS STAHO Vzw
Slijperstraat 1 A,
8840 Oostnieuwkerke
tel +32 51 24 33 05
gvboostnieuwkerke@staho.be of info@deschoolvrienden.be
Ondernemingsnummer BE 419.700.984

De Consument verklaart 18 jaar of ouder te zijn.
De wet stelt in art. 6 §6 dat het verboden is om:
Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen.
Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen.
Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.
(W. 10.XII.2009, art. 14)
Door het accepteren van onze verkoopvoorwaarden verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. Vzw STAHO is niet verantwoordelijk indien de consument niet aan deze voorwaarde voldoet.

  1. Voorwerp en Doelstelling

De algemene doelstelling van de Website is het verstrekken van algemene en specifieke informatie omtrent de producten, diensten, en activiteiten van De Schoolvrienden, daarin begrepen nieuwsfeiten, evenementen en projecten die door deze laatste (mede) worden georganiseerd of waarbij zij betrokken is. De Website houdt geen voor De Schoolvrienden bindende verklaringen in waarop de Gebruiker(s) zich kan (kunnen) beroepen.

Via de Website verwerkt en verstrekt De Schoolvrienden tevens (relevante) informatie die betrekking heeft op haar Gebruikers en welke informatie hetzij De Schoolvrienden zelf heeft vergaard in het kader van haar activiteiten, hetzij door de Gebruikers rechtstreeks aan De Schoolvrienden of onrechtstreeks via publieke kanalen, zoals sociale media, ter beschikking hebben gesteld.

  1. Inhoud van de Website

De Schoolvrienden besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de Website, evenals aan de redactie en de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel De Schoolvrienden alles in het werk stelt opdat de inhoud van deze Website zo accuraat mogelijk zou zijn, kan De Schoolvrienden niet garanderen dat alle erop beschikbare informatie volledig, correct en actueel is.

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken en logo’s van De Schoolvrienden alsook de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties, …) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van De Schoolvrienden is ten strengste verboden.

  1. Bescherming persoonlijke levenssfeer

De Schoolvrienden verwerkt met behulp van de Website een aantal gegevens van Gebruikers van haar Website. Bepaalde informatie die door De Schoolvrienden wordt verwerkt is anoniem, zoals (maar niet beperkt tot) het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina’s en de aard van deze pagina’s, het aantal bezoeken, enz.

Deze anonieme informatie wordt door De Schoolvrienden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, en is in de eerste plaats enkel dienstig om de inhoud en het functioneren van deze Website voortdurend te kunnen verbeteren.

Om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten is het mogelijk dat u wordt gevraagd bepaalde persoonlijke informatie aan De Schoolvrienden ter beschikking te stellen, zoals (maar niet beperkt tot) uw naam en e-mailadres.

De Schoolvrienden garandeert u dat deze informatie slechts wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan De Schoolvrienden heeft medegedeeld. Meer bepaald zal deze informatie niet geheel of gedeeltelijk aan aan derden worden medegedeeld, noch zal worden afgestaan, verkocht of op een andere manier verspreid, tenzij na hiervoor uw voorafgaande (schriftelijke) toestemming te hebben verkregen.

De Schoolvrienden hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens, en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar via shop.deschoolvrienden.be/?page_id=3.

  1. Leveringsvoorwaarden

5.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered At Place” (DAP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, dan wel op de maatschappelijke zetel van Katholiek Onderwijs Staho VZW, naar keuze van de Koper. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering. Op dit moment is Katholiek Onderwijs Staho VZW eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

5.2 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de bestelling van de Koper en/of de Orderbevestiging vanwege Katholiek Onderwijs Staho VZW wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.
5.3 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt Katholiek Onderwijs Staho VZW zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
5.4 Behalve ingeval van betaling onder rembours en betaling door overschrijving na ontvangst van de factuur, zal een bestelling pas verzonden worden nadat Katholiek Onderwijs Staho VZW de betaling ontvangen heeft. Katholiek Onderwijs Staho VZW streeft ernaar om bestellingen steeds te leveren op de eerstvolgende vaste leveringsdag aangeduid voor de regio waarin het leveringsadres opgegeven door de Koper zich bevindt.
Afhaling binnen voormelde tijdspanne geldt eveneens op voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn. De Koper dient tijdens het online bestelproces aan te geven voor welke wijze van levering hij opteert.
5.5 De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeelvan de verplichtingen van Katholiek Onderwijs Staho VZW t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringste rmijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Katholiek Onderwijs Staho VZW en de Koper, met dien verstande dat Katholiek Onderwijs Staho VZW zich er toe verbindt om – uitgezonderd voor voorverkopen – in ieder geval binnen de 30 dagen na betaling te leveren. Katholiek Onderwijs Staho VZW kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat
de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
5.6 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Katholiek Onderwijs Staho VZW en de Koper. Na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de eerste poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Katholiek Onderwijs Staho. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW,
bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen Katholiek Onderwijs Staho VZW en de Koper worden geacht ontbonden te zijn. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Katholiek Onderwijs Staho worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kost en van
terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten

  1. Toelatingsvoorwaarden

Gebruiker krijgt toegang tot en kan gebruik maken van deze diensten wanneer zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de desbetreffende diensten, systemen, toepassingen en/of gegevens. De Schoolvrienden kan ten allen tijde autonoom en discretionair nagaan en beslissen of een Gebruiker aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, en de door De Schoolvrienden geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten indien dit niet langer het geval is, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling vanwege De Schoolvrienden.

  1. Aard van de verbintenissen

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door De Schoolvrienden aan de Gebruiker worden geleverd betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal De Schoolvrienden steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek. In de mate dat er tussen partijen een aparte schriftelijke overeenkomst werd gesloten, houden de daarin overeengekomen minimale niveaus van dienstverlening (in termen van kwaliteit en/of kwantiteit) resultaatsverbintenissen in, welke voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Gelet op het feit dat de beschikbaarheid en correcte werking van de systemen en toepassingen die door De Schoolvrienden in het kader van deze overeenkomst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld afhankelijk kunnen zijn van het ter beschikking zijn van systemen, toepassingen en gegevens van derden waarmee De Schoolvrienden geen overeenkomst gesloten heeft, geeft zij dan ook geen enkele garantie met betrekking tot het al dan niet toegankelijk zijn van al haar systemen, toepassingen en/of gegevens op continuë of zelfs tijdelijke basis.

  1. Aansprakelijkheid

Gelet op het bovenstaande, kan De Schoolvrienden niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de Website, dan wel onvolledige of foutieve informatie, met uitzondering van fraude en/of bedrog in hoofde van De Schoolvrienden die rechtstreeks kan worden toegeschreven aan deze laatste. Indien er alcoholbevattende producten besteld worden moet je minstens 18 jaar zijn.

  1. Onderaanneming

Het is De Schoolvrienden toegestaan om de levering van haar producten of diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat daarvoor het akkoord van Gebruiker is vereist. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst(en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van De Schoolvrienden, geen enkel(e) verbintenis of verplichting doet ontstaan ten overstaan van Klant. De Schoolvrienden aanvaardt uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de diensten die door haar aan één of meerdere onderaannemer(s) werden uitbesteed, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

  1. Toepasselijk recht; rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die door De Schoolvrienden via de Website ter beschikking wordt gesteld, zullen enkel de rechtbanken vermeld in de factuurvoorwaarden bevoegd zijn om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.